Vedtekter FNG

1. Navn

Foreningens navn er Foreningen for norske golfbaner. Foreningen benytter forkortelsen FNG.

 

2. Formål

FNGs formål er å

–           være en interesseorganisasjon som ivaretar og representerer felles interesser for norske golfanlegg, først og fremst i Norge, men også internasjonalt
–           arbeide for å utvikle samarbeid  og nettverk mellom FNGs medlemmer og andre organisasjoner

 

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar

FNG er en frittstående ikke-økonomisk forening med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

4. Medlemskap

Golfanlegg, golfklubber og bedrifter som ønsker å støtte og delta i foreningens virksomhet kan være medlemmer.

 

5. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Nye medlemmer skal betale kontingent etter påkrav.

 

6. Opphør av medlemskap

Styret kan utelukke ethvert medlem som i vesentlig grad opptrer i strid med FNGs vedtekter og/eller vedtak fattet av FNGs organer. Det samme gjelder hvis et medlem opptrer på en måte som er grovt illojalt og til skade for FNG og/eller FNGs medlemmer.

Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer kan utelukkes som medlem av FNG etter beslutning av styret. Medlemmet skal skriftlig varsles om at medlemskapet opphører med rimelig frist til å betale kontingenten. Eventuelt nytt opptak av medlemmet kan kun skje etter at utestående kontingent er betalt.

 

7. Årsmøtet

Årsmøtet er FNGs høyeste organ, og avholdes årlig innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst fjorten dagers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 1 mnd før årsmøtet.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten.

 

8. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste
 2. Velge møteleder, referent og to til å undertegne protokollen fra møtet
 3. Behandle styrets årsmelding
 4. Behandle FNGs regnskap i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Fastsette FNGs innskudd og kontingent
 7. Fremlegge og vedta FNGs budsjett for inneværende regnskapsår
 8. Velge styre

 

9. Stemmegivning på årsmøteAvstemning på årsmøte avgjøres ved simpelt flertall

 

10. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når styret finner det nødvendig eller når en tredjedel av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst én ukes varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen.

 

11. Styret

FNG ledes av et styre som er FNGs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av  fem til syv styremedlemmer

Styret konstituerer selv nestleder.

Styret skal:

 1. iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser,
 2. forvalte og føre kontroll av FNGs økonomi,
 3. representere FNG utad,
 4. virke for FNGs formål,
 5. utpeke etter behov utvalg eller enkeltpersoner for å ivareta eller utrede særskilte oppgaver. Styret fastsetter rammene for slike oppgaver.
 6. Styret fungere som valgkomite og rekrutterer nye medlemmer.
  Styret skal rekrutteres fra medlemmenes daglige ledere og styremedlemmer eller personer som styret anser som særskilt kvalifisert til å ivareta medlemmenes interesser.

 

13. Regnskap og revisor

FNGs regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal før det ordinære årsmøtet være revidert av den valgte revisor. Styret utpeker et medlem som ikke sitter i styret som revisor.

 

14. Vedtektsendring

Endringer i vedtektene kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med to tredjedeler av de avgitte stemmene. Vedtektsendringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

 

15. Oppløsning

Oppløsning av FNG kan behandles både på ordinært og ekstraordinært årsmøte.  Det ordinære styret velges til avviklingsstyre. FNGs formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et formål FNG har arbeidet for å fremme. Ingen medlemmer har krav på FNGs midler eller andre av disse.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i den forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsen om vedtektsendring.

ooo0ooo